Shkolla Ime

Shkolla Ime
  • Интерфейс 0
  • Функционал 0
  • Навигация 0
  • В целом 0
0
  • Версия ОС Android 4.4+
  • Категория Образование
  • Размер 11.9 MB
  • Платный контент
  • Реклама

Portal kompozohet nga 5 seksione kryesore, tê aksesueshme dhe në funksion t muesuesve nga e gjithë Shqipëria. Kéto 5 seksione rrethohen nga 13 категории téra téna ndara sipas Djjorive Arsimore Rajonale t vendit, ku secila prej tyre pårmban mini-hapësira për shollat ​​që kа nën juridiksion dhe khiz oll ë specif specif specif specif specif specif specif specif specif specif , Конкретишт, 5 секционет përbëhen nga:
 
- «Kuvendi i muesuesve», я cili štët konceptuar si tryeza virtuale per arsimtarët e ciklit 9-vjeçar dhe parauniversitar për të kuvenduar mes tyre tema me bazë arsimin.
- «Informacionet pår muesuesit» e cila do t jet ha hapsiras e ardhshme ejoftimit shpejt dhe pa pa vonesa në mbarë shkollat ​​lidhur me udhëzime, njoftime pär trajnime pä mësues këëkimARgariariariariaria Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min MinК ППО ЕС ПЕРЕДЕЛЯЮЩАЯ МИЛИЯ.
- «Ankesat e muesuesve» и cila me vienien në funksion t платформы, которые делают t'iu mundësojë arsimtarëve qët shprehin pakënaqësitë, shqetësimet e tyne duke kërkuar paraprakisht vendosjen e tën dhs dên ñêëê ñêëîñêî ñíî ñî ñêëîñêà ñêëëî ñêî ñêà ñêëî ñêî ñêî ñêî ñêî ñêà ñêëñêà ñêëî ñî ñî ñêî ñêî ñêêî ñêî ñêî ñêêî ñêî ñêî ñêî ñêî ñêî ñêî ñêî ñêî ñêî ñêà ñêëîñêà. Анкесат ме па до т шыртохен, верихёхен до ду джипет згджидхье.
- «Projektet Тон» е Cila ешт konceptuar си dritarja ка arsimtarët njihen меня projektet në zhvillim е Siper ДНО ЕД krijohet mundësia PER të sugjeruar ата Vete Projekte të Рья në Добейте të mësimdhënies.
- Seksioni «Ministria e Arsimit» - «Что это такое?», «Что ты думаешь?», «Министр, и Министерство, и Арсимит, и другие, и другие, и другие, и другие»

Скриншот Shkolla Ime
Скриншот Shkolla Ime
Скриншот Shkolla Ime
Скриншот Shkolla Ime
Скриншот Shkolla Ime
Скриншот Shkolla Ime
Скриншот Shkolla Ime
Скриншот Shkolla Ime

Скачать приложение

Google Play

Google Play ID: com.akshi.www

Обновлено

Другие приложения от разработчика Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit